هاست دانلود ۱۰ گیگ

12,600,000 ریال
سالیانه

هاست دانلود ۱۰ گیگ فضا - پهنای باند نامحدود - بدون PHP

هاست دانلود ۲۰ گیگ

18,600,000 ریال
سالیانه

هاست دانلود ۲۰ گیگ فضا - پهنای باند نامحدود - بدون PHP

هاست دانلود ۵۰ گیگ

36,600,000 ریال
سالیانه

هاست دانلود ۵۰ گیگ فضا - پهنای باند نامحدود - بدون PHP