وب سرویس پیامکی با شماره عمومی

2,000,000 ریال
سالیانه
3,500,000 هزینه راه اندازی

قابلیت ارسال پیامک از طریق وب سایت و اپلیکیشن
قابلیت انتخاب شماره اختصاصی و عمومی
ارسال به شماره های بلک لیست
ارسال سریع و گزارش دهی

پنل شماره 8 رقمی مخابرات

2,000,000 ریال
سالیانه
5,300,000 هزینه راه اندازی

قابلیت ارسال پیامک از طریق وب سایت و اپلیکیشن
قابلیت انتخاب شماره اختصاصی و عمومی
ارسال به شماره های بلک لیست
ارسال سریع و گزارش دهی
فعال سازی خط ۸ رقمی ۰۲۱ یا ۰۲۶ مخابرات

پنل شماره ۵ رقمی مخابرات

2,000,000 ریال
سالیانه
7,500,000 هزینه راه اندازی

قابلیت ارسال پیامک از طریق وب سایت و اپلیکیشن
قابلیت انتخاب شماره اختصاصی و عمومی
ارسال به شماره های بلک لیست
ارسال سریع و گزارش دهی
فعال سازی خط ۵ رقمی ۰۲۱ یا ۰۲۶ مخابرات

پنل شماره ۸ رقمی ۵۰۰۰

2,000,000 ریال
سالیانه
4,500,000 هزینه راه اندازی

قابلیت ارسال پیامک از طریق وب سایت و اپلیکیشن
قابلیت انتخاب شماره اختصاصی و عمومی
ارسال به شماره های بلک لیست
ارسال سریع و گزارش دهی
فعال سازی خط ۸ رقمی با پیش شماره ۵۰۰۰۴۶۲۴

پنل شماره ۷ رقمی ۵۰۰۰

2,000,000 ریال
سالیانه
4,700,000 هزینه راه اندازی

قابلیت ارسال پیامک از طریق وب سایت و اپلیکیشن
قابلیت انتخاب شماره اختصاصی و عمومی
ارسال به شماره های بلک لیست
ارسال سریع و گزارش دهی
فعال سازی خط 7 رقمی با پیش شماره ۵۰۰۰۴۶۲۴

پنل شماره ۶ رقمی ۵۰۰۰

2,000,000 ریال
سالیانه
4,900,000 هزینه راه اندازی

قابلیت ارسال پیامک از طریق وب سایت و اپلیکیشن
قابلیت انتخاب شماره اختصاصی و عمومی
ارسال به شماره های بلک لیست
ارسال سریع و گزارش دهی
فعال سازی خط ۶ رقمی با پیش شماره ۵۰۰۰۴۶۲۴

پنل شماره ۵ رقمی ۵۰۰۰

2,000,000 ریال
سالیانه
5,500,000 هزینه راه اندازی

قابلیت ارسال پیامک از طریق وب سایت و اپلیکیشن
قابلیت انتخاب شماره اختصاصی و عمومی
ارسال به شماره های بلک لیست
ارسال سریع و گزارش دهی
فعال سازی خط ۵ رقمی با پیش شماره ۵۰۰۰۴۶۲۴

پنل شماره ۴ رقمی ۵۰۰۰

2,000,000 ریال
سالیانه
5,700,000 هزینه راه اندازی

قابلیت ارسال پیامک از طریق وب سایت و اپلیکیشن
ارسال به شماره های بلک لیست
ارسال سریع و گزارش دهی
فعال سازی خط ۴ رقمی با پیش شماره ۵۰۰۰۴۶۲۴

پنل شماره ۳ رقمی ۵۰۰۰

2,000,000 ریال
سالیانه
7,250,000 هزینه راه اندازی

قابلیت ارسال پیامک از طریق وب سایت و اپلیکیشن
ارسال به شماره های بلک لیست
ارسال سریع و گزارش دهی
فعال سازی خط ۳ رقمی با پیش شماره ۵۰۰۰۴۶۲۴