هاست 2 گیگ وردپرس ابری ( آلمان )

41,000,000 ریال
سالیانه

هاست 2 گیگ فضا ( آلمان Hetzner ) - پهنای باند نامحدود - تعداد اکانت ایمیل نامحدود

هاست 5 گیگ وردپرس ابری ( آلمان )

72,000,000 ریال
سالیانه

هاست 5 گیگ فضا ( آلمان Hetzner ) - پهنای باند نامحدود - تعداد اکانت ایمیل نامحدود

هاست 10 گیگ وردپرس ابری ( آلمان )

100,000,000 ریال
سالیانه

هاست 10 گیگ فضا ( آلمان Hetzner ) - پهنای باند نامحدود - تعداد اکانت ایمیل نامحدود

هاست 20 گیگ وردپرس ابری ( آلمان )

100,000,000 ریال
سالیانه

هاست ۲۰ گیگ فضا - پهنای باند نامحدود - تعداد اکانت ایمیل نامحدود