هاست ۲ گیگ

29,000,000 ریال
سالیانه

هاست ۲ گیگ فضا - پهنای باند نامحدود - تعداد اکانت ایمیل نامحدود

هاست ۵ گیگ

56,500,000 ریال
سالیانه

هاست ۵ گیگ فضا - پهنای باند نامحدود - تعداد اکانت ایمیل نامحدود

هاست ۱۰ گیگ

94,000,000 ریال
سالیانه

هاست ۱۰ گیگ فضا - پهنای باند نامحدود - تعداد اکانت ایمیل نامحدود

هاست ۲۰ گیگ

176,000,000 ریال
سالیانه

هاست ۲۰ گیگ فضا - پهنای باند نامحدود - تعداد اکانت ایمیل نامحدود