هاست ۲ گیگ

17,000,000 ریال
سالیانه

هاست ۲ گیگ فضا - پهنای باند نامحدود - تعداد اکانت ایمیل نامحدود

هاست ۵ گیگ

34,000,000 ریال
سالیانه

هاست ۵ گیگ فضا - پهنای باند نامحدود - تعداد اکانت ایمیل نامحدود

هاست ۱۰ گیگ

56,000,000 ریال
سالیانه

هاست ۱۰ گیگ فضا - پهنای باند نامحدود - تعداد اکانت ایمیل نامحدود

هاست ۲۰ گیگ

100,000,000 ریال
سالیانه

هاست ۲۰ گیگ فضا - پهنای باند نامحدود - تعداد اکانت ایمیل نامحدود